PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.583
 
forma Nr. 025-025-2/a

PRAŠYMAS
GYDYTIS PAS KITĄ PASIRINKTOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS GYDYTOJĄ

          Aš, _______________________________________________________________,
                                                        (vardas, pavardė)
asmens kodas     
                                                                 

gyvenantis_________________________________________________________________,
                                                             (adresas)
prašau leisti pasirinkti kitą gydytoją
 
_______________________ _______________________ __________________________
                   (vardas)                                             (pavardė)                                             (specialybė)
Data __________________________
 
Asmens (globėjo) parašas _________________________
______________________________________________________________________________

Pildo įstaigos personalas
 
Gydytojo ID _________________
 
Registruota įstaigoje
 
Data ________________           Nr. ________
 
Atsakingas įstaigos darbuotojas
 
_____________________ ____________ _______________________________
              (pareigos)                           (parašas)                         (vardas, pavardė)