PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.583
 
forma Nr. 025-025-1/a

PRAŠYMAS
GYDYTIS PASIRINKTOJE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

          Aš, _______________________________________________________________,
                                                        (vardas, pavardė)
asmens kodas     
                                                                 

gyvenantis_________________________________________________________________,
                                                             (adresas)
prašau mane įrašyti į _____________________________________________ aptarnaujamų
                                                        (įstaigos pavadinimas)
asmenų sąrašus, pas gydytoją __________________________ __________________________
                                                             (vardas)                                                        (pavardė)
Data __________________________
 
Asmens (globėjo) parašas _________________________
______________________________________________________________________________

Pildoma tik prireikus

Sutinku, kad gydytoją man paskirtų PASPĮ administracija
 
Asmens (globėjo) parašas ___________________________
______________________________________________________________________________
 
Pildo įstaigos personalas
 
Įstaigos ID kodas __________________
 
Gydytojo ID kodas _________________
 
Prašymas registruotas įstaigoje
 
________________ registracijos Nr. ________
          (data)
Atsakingas įstaigos darbuotojas
 
_____________________ ____________ _______________________________
              (pareigos)                           (parašas)                         (vardas, pavardė)