Duomenys apie rajono lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų apimčių pokyčius
 

Vykdant Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos, patvirtintos LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1654 (Žin., 2009, Nr. 150-6713), įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 įsakymu Nr. V-1114, atliekama pacientų srautų persiskirstymo ir programos įgyvendinimo rezultatų analizė.

Ši programa įgyvendinama 2009–2011 metais. Ji apima stacionarines valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigas (išskyrus slaugos ir palaikomojo gydymo stacionarines įstaigas) ir jų teikiamas paslaugas. Svarbiausias programos tikslas – teikti saugias, geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, efektyviai naudoti sveikatos priežiūrai skirtas lėšas.

Kiti šios programos tikslai:

  1. teikti prioritetą šeimos gydytojų teikiamoms paslaugoms ir gydytojų specialistų ambulatorinėms konsultacijoms;
  2. optimizuoti stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir restruktūrizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą, o taip sutaupytas lėšas skirti ambulatorinės grandies šeimos gydytojų ir specialistų konsultantų paslaugoms plėtoti ir apmokėjimui didinti;
  3. sumažinti sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimo sąnaudas.

Svarbiausi šios programos uždaviniai:

  1. suformuoti efektyvesnį sveikatos priežiūros įstaigų tinklą;
  2. suformuoti racionalesnę sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų struktūrą, kuri užtikrintų saugias geros kokybės paslaugas;
  3. stiprinti rajono lygmens ligoninių infrastruktūrą, skirtą plačiai paplitusioms ir nesudėtingoms ligoms gydyti, o sudėtingų ligų diagnostikos ir gydymo technologijas sutelkti regiono ir respublikos lygmens ligoninėse;
  4. įgyvendinant apskričių viršininkų administracijų naikinimo reformą, perduoti apskričių viršininkams priklausančias sveikatos priežiūros įstaigas valstybės ir savivaldybių žinion;
  5. sumažinti sveikatos priežiūros įstaigų juridinių asmenų – sujungti įstaigas į stambesnius juridinius vienetus;
  6. diegti stambiausiose sveikatos priežiūros įstaigose tobulesnį kolektyvinio valdymo modelį.

Pateikiame duomenis apie kiekvienos Panevėžio TLK veiklos zonos rajono lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų apimčių pokyčius. Lyginami 2009 m. ir 2010 m. liepos 1 d. – 2011 m. birželio 30 d. rezultatai.

Panevėžio TLK ASPĮ asmens sveikatos priežiūros paslaugų pokyčiai

Rajonų ligoninių pacientų srautai

Išsamesnės informacijos teirautis Sutarčių skyriuje tel. (8 45) 46 47 00.