Forma Nr. 1-PSDF
PATVIRTINTA  Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2005-07-21 įsakymu Nr. 1K-89
SUDERINTA Finansų ministerijos 2005-06-21 raštu Nr. ((6.3-01)-5K-0514646)-
6K-0506310, Sveikatos apsaugos ministerijos 2005-07-20 raštu Nr. 10-(3.34-15)-3747,
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2005-06-20 raštu Nr.(1.7-111)-SD-1237
PSDF biudžeto vykdymo pagal išlaidų straipsnius apyskaita (suvestinė)
2008 m.sausio  mėn.1 d.
Panevėžio TLK
Periodiškumas:  metinė, ketvirtinė (tūkst. Lt)
Kodas Išlaidų straipsnio pavadinimas Įsiskolinimas apyskaitinio laikotarpio pradžioje Apyskaitiniam laikotarpiui sutartyje numatyta suma Pateikta apmokėti sąskaitų už faktiškai suteiktas paslaugas per apyskaitinį laikotarpį Apmokėta Įsiskolinimas apyskaitinio laikotarpio pabaigoje
iš viso iš jų
PSDF biudžeto lėšos "Sodros"užskaita rezervo lėšos debitorinis kreditorinis
debitorinis kreditorinis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti      iš viso   12547.5 348522.9 340940.7 343298.9 284333.5 52338.9 6626.5 92.9 10282.2
01 01 Pirminės asmens sveikatos priežiūros ir skatinamosioms paslaugoms apmokėti iš viso 0 1226.4 65812.8 65812.8 65986.6 49434.5 16552.1 0.0 0.0 1052.6
01 01 01 Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti   1064.3 62332.7 62332.7 62624.8 46072.7 16552.1     772.2
01 01 02 Pirminės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms apmokėti   162.1 3480.1 3480.1 3361.8 3361.8       280.4
01 02 Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti   825.2 16448.6 16498.6 16133.8 15534.2 599.6     1190.0
01 03 Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms apmokėti   956.4 15113.0 14208.7 14288.3 13260.5 769.7 258.1   876.8
01 04 Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti   3525.1 54128.0 52210.2 51617.2 49584.9 194.5 1837.8   4118.1
01 05 Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti   6014.4 197020.5 192210.4 195273.0 156519.4 34223.0 4530.6 92.9 3044.7
02 Išlaidos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti iš viso   10657.7 73455.0 76147.2 76830.2 73455.0 0.0 3375.2 0.0 9974.7
02 01 Išlaidos vaistų įsigijimui kompensuoti   9875.7 68487.4 71073.4 71848.3 68487.4   3360.9   9100.8
02 02 Išlaidos medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti   782.0 4967.6 5073.8 4981.9 4967.6   14.3   873.9
03 Išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti iš viso   1766.1 18174.2 18068.8 18174.2 15467.4 1186.4 1520.4 0.0 1660.7
  Išlaidos suaugusiųjų medicininei reabilitacijai kompensuoti   1490.1 14202.7 14130.1 14275.7 12555.6 565.1 1155.0   1344.5
  Išlaidos vaikų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti   276.0 3971.5 3938.7 3898.5 2911.8 621.3 365.4   316.2
                       
05 Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidos                    
06 Išlaidos sveikatos programoms finansuoti iš viso 0.0 206.5 11412.7 11530.2 11342.9 9115.9 0.0 2227.0 0.0 393.8
  Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir finansavimo programai   0.0 797.3 797.3 797.3 724.8   72.5 0.0 0.0
  Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai, iš jų:   0.0   8.5 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
  -mulitiorganinių donorų paruošimo kompensavimas   0.0   8.5 8.5 8.5       0.0
  Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai iš viso   0.0 5774.1 5728.3 5726.8 5726.8 0.0 0.0 0.0 1.5
  -Savivaldybių visuomenės sveikatos  programų rėmimo specialiajai programai   0.0 274.1 270.9 270.9 270.9     0.0  
  -Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programai   0.0 1083.2 1076.4 1076.4 1076.4     0.0  
  -Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programai   0.0 306.0 243.3 243.3 243.3     0.0  
  Pagyvenusių žmonių dantų protezavimo finansavimo programai     4110.8 4137.7 4136.2 4136.2       1.5
  Paslaugų restruktūrizavimo programai   0.0 1976.9 1973.8 1973.8     1973.8 0.0 0.0
  Priklausomybės ligų programai   0.0 246.6 215.5 215.5 215.5     0.0  
  Prevencinėms profilaktinėms programoms iš viso   146.8 2617.8 2151.1 2076.0 1895.3 0.0 180.7 0.0 221.9
  -Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinei priemonių  programai   20.7 464.6 338.1 319.7 319.7       39.1
  -Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programai   32.7 541.2 384.2 383.0 383.0       33.9
  -Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių  finansavimo progr.   31.2 488.7 559.6 529.8 349.1   180.7   61.0
  -Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai   62.2 1123.3 869.2 843.5 843.5       87.9
  Europos Tarybos Reglamentų įgyvendinimo programai (už ES piliečių gydymą Lietuvos ASPĮ)    0.0   14.8 14.8 14.8     0.0 0.0
  Nacionalinei kraujo programai, iš jų:   59.7 0.0 640.9 530.2 530.2 0.0 0.0 0.0 170.4
  -krešėjimo faktoriams, skirtiems ambulatoriniam gydymui   59.7   640.9 530.2 530.2       170.4
07 Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos, iš jų: 15.8 23.6 2766.4 2510.1 2512.1 2512.1     85.0 90.8
  darbo užmokesčiui     1362.5 1362.5 1362.5 1362.5       0.0
  ilgalaikiam turtui įsigyti     124.7 124.1 124.1 124.1       0.0
  Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo išlaidos 1.1 4.8     4.8 4.8     1.1 0.0
  Iš viso 15.8 25201.4 454331.2 449197.0 452158.3 384883.9 53525.3 13749.1 177.9 22402.2
  PASTABA:    
  Atsiskaitymai su vlk už  KVP keitimo lėšas   6.9   110.0 93.3 93.3       23.6
  Atsiskaitymai su ASPĮ už surinktas KVP keitimo lėšas 6.9     93.3 110.0 110.0     23.6  
  IŠ VISO: 22.7 25208.3 454331.2 449400.3 452361.6 385087.2 53525.3 13749.1 201.5 22425.8
                                                    Direktorius Jonas Narbutas
                                                    Vyriausiasis buhalteris Visvaldas Vilkas