PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Dėmesio! Europos sveikatos draudimo kortelę galima gauti paštu. Plačiau...
www.paneveziotlk.ltNAUJIENOS
| SAM pranešimai | VLK pranešimai | TLK pranešimai | Naujienų archyvas |
Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybai vadovaus uteniškis

 
Panevėţio teritorinėje ligonių kasoje (TLK) įvyko pirmasis po savivaldos rinkimų gerokai pasikeitusios sudėties ligonių kasos stebėtojų tarybos posėdis. Taryba rinko pirmininką, išklausė TLK direktoriaus Jono Narbuto pateiktą 2010 m. veiklos ataskaitą ir 2011 m. prioritetus, susipaţino su praėjusių metų TLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biuţeto vykdymo ataskaitomis, 2011 m. TLK išlaikymo išlaidų sąmata bei Panevėţio TLK pareigybių sąrašu.

 Panevėţio TLK stebėtojų tarybos pirmininku beveik vienbalsiai išrinktas Utenos rajono savivaldybės tarybos narys, Utenos kolegijos Sveikatos prieţiūros ir socialinės rūpybos fakulteto dekanas Raimundas Čepukas. Jis pakeitė buvusį savivaldybės tarybos narį zarasiškį Manfredą Ţymantą. Atsinaujinusioje stebėtojų taryboje darbą tęs 6 ankstesni prieš pusantrų metų patvirtintos stebėtojų tarybos nariai, deleguoti Pasvalio, Panevėţio, Molėtų, Anykščių rajonų savivaldybių, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos (VLK). Į tarybos darbą įsijungė arba įsijungs 8 nauji TLK veiklos stebėtojai visuomenei atstovaujantys Panevėţio miesto, Birţų, Kupiškio, Rokiškio, Ignalinos, Zarasų, Visagino, Utenos savivaldybių tarybų nariai. Patikslintą stebėtojų tarybos, kurios kadencija baigsis 2013 m. gruodį, narių sąrašą galima rasti http://www.paneveziotlk.lt/.

Ketveriems metams renkamos TLK stebėtojų tarybos paskirtis priţiūrėti, kaip sudaromos ir vykdomos TLK ir sveikatos prieţiūros įstaigų bei TLK ir vaistinių sutartys, teikti nuomonę dėl šių sutarčių sąlygų, priţiūrėti ir analizuoti TLK administracijos veiklą, finansinių išteklių naudojimą, teikti siūlymus ir nuomonę kitais privalomojo sveikatos draudimo klausimais, priskirtais TLK kompetencijai, rinkti TLK medicininio audito ir taikinimo komisijas ir pan.

TLK direktorius, pristatydamas tarybai 2010 m. veiklą, detaliai apţvelgė asmens sveikatos prieţiūros įstaigų (ASPĮ) restruktūrizaciją kokias ASPĮ ir kiek palietė šis procesas, kaip keitėsi pacientų srautai, ASPĮ biudţetai, kaip pernai buvo vykdyta gydymo įstaigų kontrolė, kokio dydţio ţala nustatyta PSDF biudţetui. J. Narbutas paţymėjo, jog pernai buvo koreguotos ligonių kasos sutartys su visomis ASPĮ, o šiemet, siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą gyventojams, pasirašyta sutarčių su naujomis ASPĮ.

Panevėţio TLK pateikė 5 pasiūlymus Valstybinei ligonių kasai ir Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teisės aktų pakeitimų. Į du siūlymus jau yra atsiţvelgta.

TLK direktorius informavo, kad svarbiausi šių metų darbai yra stacionarinių paslaugų klasifikavimas ir giminingų diagnozių grupių (DRG) sistemos diegimas, darbas su Draudţiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registru, kokybės vadybos sistemos funkcionavimo uţtikrinimas, finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimas, 20112012 metų korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimas, visuomenės informuotumo didinimas.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris Visvaldas Vilkas pristatė stebėtojų tarybai TLK biudţeto struktūrą, Panevėţio TLK išlaikymo išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą, informavo apie biudţeto vykdymą, akcentavo, kad 2010 m. įvyko dideli pokyčiai viešojo sektoriaus finansinėje apskaitoje, nes ji pradėta tvarkyti pagal naujus standartus. Visoms finansinėms ataskaitoms taryba pritarė. Panevėţio TLK PSDF biudţeto vykdymo ataskaitos bus skelbiamos viešai įstaigos interneto svetainėje www.paneveziotlk.lt.

Taryba numatė datą, iki kada jos nariai pirmininkui turi pateikti kandidatų į Medicininio audito komisiją sąrašą, taip pat nutarta parengti kreipimąsi į savivaldybių tarybas dėl kandidato į TLK taikinimo komisiją siūlymo. Kadangi į Taikinimo komisiją renkamas vienas TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos narys visuomenės atstovas, iki savivaldos rinkimų juo buvo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys Vladas Vitkauskas. Šiam politikui nebesant tarybos nariu, į jo vietą savivaldybės turi pasiūlyti po naują kandidatą, iš kurių stebėtojų taryba išrinks vieną.

TLK stebėtojų taryboje vyko diskusijos dėl gyventojų prisirašymo gydymo įstaigose, įstaigų restruktūrizavimo ir finansavimo. Kadangi stebėtojų tarybą domino, kaip gydymo įstaigoms paskirstomos lėšos, Panevėţio TLK direktorius Jonas Narbutas paţadėjo kitam TLK stebėjų tarybos posėdţiui pateikti ligonių kasos turimą informaciją apie gydymo įstaigoms iš PSDF biudţeto skiriamas lėšas, tačiau pastebėjo, kad steigėjai turėtų prašyti pačių įstaigų atsiskaityti uţ savo veiklą. Pristatymo dalyviai diskutavo, ar nevertėtų gyventojams pateikti daugiau informacijos apie sveikatos prieţiūros paslaugų kainas uţsienio šalyse, kad ţmonės įsitikintų, jog Lietuvoje sveikatos prieţiūra yra labiau prieinama.

Atsinaujinusiai TLK stebėtojų tarybai Panevėţyje viešėję Valstybinės ligonių kasos atstovai pristatė 2009 ir 2010 m. rudenį vykdyto tyrimo „Lietuvos gyventojų nuomonė apie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) sistemą, ligonių kasų ir sveikatos prieţiūros įstaigų veiklą rezultatus.

  Panevėžio teritorinės ligonių kasos informacija

2011-06-08
Jūsų nuomonė
Per kiek laiko pavyko prisiskambinti telefonu į reikiamą gydymo įstaigą po karantino?
Iš karto
Per 1 val.
Per pusdienį
Per dieną
Per 2 dienas
Neprisiskambinau iš viso
Kita (įrašykite gydymo įstaigos pavadinimą, jei su ja negalėjote susisiekti ilgiau nei 1 dieną)
Gyventojų aptarnavimo vertinimo elektroninė apklausa
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: